ALGEMENE VOORWAARDEN
Versie 08-2015

Inhoudsopgave 
§ 1 Algemeen
§ 2 Verantwoordelijkheid voor het aanbod
§ 3 Koopovereenkomst
§ 4 Bestellingen
§ 5 Prijzen
§ 6 Betaling
§ 7 Auteursrechten
§ 8 Garantie
§ 9 Beperking van de aansprakelijkheid
§ 10 Onderrichting en informatie over het herroepingrecht
§ 11 Bescherming van gegevens
§ 12 Bonusregeling en spaarregeling (Evenemuntjes)
§ 13 i-tertainment en infiltratietheater
§ 14 Mascottes
§ 15 Voorzieningen artiest(en) / acteur(s)
§ 16 Regenverzekering

§ 1 Algemeen 
Uw contractpartner voor alle bestellingen is Entertain You events, vertegenwoordigd door het bestuur, bestaande uit Jeffrey van Zwam en Nick Erkens, Wolfsenwaard 14, 6932 BL te Westervoort, Nederland, hierna te noemen "Entertain You events". Alle leveringen van Entertain You events aan de klant geschieden op basis van de onderstaande algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden. Deze liggen ten grondslag aan alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Entertain You events en de klant en gelden voor de gehele duur van de zakelijke relatie. Daarmee in strijd komende of daarvan afwijkende voorwaarden van de koper zijn alleen dan van toepassing, indien Entertain You events deze schriftelijk heeft aanvaard.

§ 2 Verantwoordelijkheid voor het aanbod 
Entertain You events is in zijn geheel verantwoordelijk voor de op de website aangeboden artikelen en motieven en de vormgeving van de site en de producten. Gepubliceerde teksten zijn onder voorbehoud en kunnen / mogen gewijzigd worden. Deze teksten en alle andere inhoud van de website zijn met de grootste zorg samengesteld maar taal- en spelfouten zijn onder voorbehoud. Foto's en afbeeldingen die gepubliceerd zijn op de website kunnen afwijken met de werkelijkheid. Wij garanderen geen exacte gelijkenissen tussen onze publicaties en uitvoeringen.

§ 3 Koopovereenkomst 
(1) Informatie aanvragen door middel van schriftelijke kennisgeving, het invullen van het contactformulier op de website, telefonische aanvragen of persoonlijke aanvragen bij een van de medewerkers van Entertain You events zijn geheel vrijblijvend. 
(2) Door het beantwoorden van een informatieaanvraag met een akkoord geeft de klant bindend aan op het aanbod in te gaan en aldus een koopovereenkomst c.q. productieovereenkomst af te sluiten. Na een definitieve bestelling heeft de klant op een overzichtspagina de mogelijkheid om de juistheid van de gegevens te controleren en desgewenst te corrigeren. 
(3) De overeenkomst komt pas tot stand wanneer Entertain You events de beschikbaarheid van de bestelde dienst naar de klant heeft verzonden en dit verzenden met een tweede e-mail (verzendbevestiging) aan de klant bevestigt.
(4) Het afsluiten van de koopovereenkomst gebeurt onder voorbehoud dat Entertain You events zelf tijdig en volledig door leveranciers wordt beleverd. Dit voorbehoud geldt niet in het geval van kortstondige leveringsproblemen of wanneer Entertain You events verantwoordelijk is voor het niet leveren, in het bijzonder wanneer Entertain You events nalaat, om tijdig voor een alternatief te zorgen. De klant wordt onmiddellijk in kennis gesteld van het niet beschikbaar zijn van het product. Wanneer de klant reeds heeft betaald, wordt dit terug betaald.
(5) Het aanvragen van informatie en opties is geheel vrijblijvend. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Echter, wanneer, al dan niet aan de hand van een aanvraag, een bestelling definitief geplaatst en door Entertain You events schriftelijk bevestigd is, zullen er kosten in rekening gebracht worden. Zodra een bestelling bij ons binnen is wordt deze definitief. Aan het annuleren van deze bestelling zijn kosten verbonden. Deze kosten bedragen: bij gebruik van een dienst/product uit de Creative Corner zal, tot 6 weken voor afgesproken datum, 10% van het nettobedrag, binnen 6-3 weken voor afgesproken datum 25% van het nettobedrag, binnen 3 weken voor afgesproken datum 40% van het nettobedrag; geboekte evenementen tot 6 weken voor de afgesproken datum EUR 50,-, binnen 6 weken voor afgesproken datum EUR 150,-; Reservering van "Special Guests" (zie website voor meer info) EUR 50,-, ongeacht de gehuurde tijd en periode voor uw reservering. Het nettobedrag bestaat uit alle in de factuur vermelde bedragen, waarbij de reiskosten in mindering zullen worden gebracht.

§ 4 Bestellingen 
(1) Bestellingen buiten een termijn van 5 weken tot uitvoering zijn gegarandeerde bestellingen. Indien het termijn tussen aanvraag en uitvoering korter is dan deze 5 weken wordt er op basis van beschikbaarheid een alternatief voorgesteld. Bestellingen zijn uitsluitend bindend, indien deze door Entertain You events uitdrukkelijk en schriftelijk als zodanig zijn bevestigd en indien de uitvoering van de bestelling binnen Nederland plaats vindt.
(2) De diensten worden binnen heel Nederland geleverd. Bestellingen in België en Duitsland zijn op aanvraag.

§ 5 Prijzen 
(1) Naast de bedragen vermeld op de site / brochure / email / brief / bevestigingsbrief en alle andere door Entertain You events gepubliceerde teksten zijn altijd exclusief reiskosten en BTW. Neem aub. contact op met Entertain You events voor de exacte hoogte van deze kosten. Reiskosten en BTW worden apart op deze factuur vermeld. Het leveringsadres is doorslaggevend.
(2) Koopprijs en verzendkosten moeten onmiddellijk zonder aftrek worden voldaan. 
(3) Nadat Entertain You events een bestelling schriftelijk heeft bevestigd dient u een eenmalige aanbetaling te voldoen. Deze aanbetaling bedraagt €50,- en zal in mindering gebracht worden of het totaal te betalen bedrag. Deze aanbetaling dient binnen 14 dagen, vanaf de verzenddatum van de schriftelijke bevestiging van Entertain You events, te geschieden.

§ 6 Betaling 
(1) De betaling kan in de vorm van een vooruitbetaling of betaling ter plaatse plaatsvinden. Entertain You events heeft het recht om de keuzemogelijkheden van de betalingswijze waaruit een klant kan kiezen, afhankelijk van de waarde van de besteling, de regio waar de bestelling plaatsvindt of andere zakelijke criteria, te beperken. 
(2) Wanneer de door de klant gekozen betalingswijze, ondanks de contractuele uitvoering door Entertain You events, in het bijzonder wanneer betaling door een tekort op de rekening van de klant of door het opgeven van onjuiste gegevens niet kan worden uitgevoerd, is de klant verplicht om Entertain You events of de door Entertain You events met de afwikkeling belaste derden de hierdoor ontstane meerkosten te betalen. 
(3) Entertain You events heeft het recht om bij de afwikkeling van de betaling gebruik te maken van de diensten van betrouwbare derden: a) Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting door de klant, heeft Entertain You events het recht haar vordering in handen te geven van een incassobureau en de voor de betaling noodzakelijke persoonsgegevens aan deze derde partij door te geven. b) Wanneer derden bij de afwikkeling van de betaling worden ingeschakeld, komen de kosten voor het inschakelen van deze derden, inclusief alle andere er uit voort komende kosten, volledig voor rekening van de klant.

§ 7 Auteursrechten 
Op al onze producten en diensten liggen beschermrechten. Dit houdt in dat onder geen enkele voorwaarden inhoud, afbeeldingen, geluiden of teksten gebruikt mag worden zonder toestemming van Entertain You events.

§ 8 Garantie 
(1) Opgaven, tekeningen, afbeeldingen, technische gegevens, kleuren, foto´s, omschrijvingen van inhoud, duur en mogelijkheden, die in folders, catalogi, mailings, advertenties of prijslijsten zijn opgenomen, hebben een puur informatief karakter. Entertain You events kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid van deze gegevens. Uitsluitend de in de opdrachtbevestiging vermelde opgaven zijn doorslaggevend ten aanzien van de soort en de omvang van de levering. 
(2) Wanneer er sprake is van een gebrek dat onder de garantie valt, is de klant in het kader van de wettelijke bepalingen gerechtigd, om te verlangen dat het gebrek wordt verholpen, de overeenkomst nietig te verklaren of een korting op de aankoopprijs te verlangen. 
(3) Naar de huidige stand der techniek kan niet worden gegarandeerd dat de uitwisseling van gegevens via het internet foutloos verloopt en/of te allen tijde mogelijk is. Derhalve kan Entertain You events niet aansprakelijk worden gesteld voor de ononderbroken beschikbaarheid van de site en de inhoud ervan, inclusief de ingevulde en verstuurde gegevens.

§ 9 Beperking van de aansprakelijkheid 
(1) De aansprakelijkheid van Entertain You events is voor het overige afhankelijk van de wettelijke voorschriften, voor zover in deze algemene handels- en leveringsvoorwaarden niets anders is bepaald. Entertain You events is onbegrensd verplicht tot het betalen van een schadevergoeding, ongeacht op welke rechtsgrond dat is gebaseerd, bij opzet en grove nalatigheid. 
(2) Entertain You events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van lichamelijke of dodelijk letsel, schade van de gezondheid of enige andere vorm van schade aan eigendommen ontstaan tijdens uitvoering van een dienst. 
(3) Voor zover de aansprakelijkheid van Entertain You events in deze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden mocht zijn uitgesloten of beperkt, geldt dat eveneens voor de persoonlijke aansprakelijkheid voor schadevergoeding van de employés, werknemers, medewerkers, uitvoerders, vertegenwoordigers en assistenten van Entertain You events.

§ 10 Onderrichting en informatie over het herroepingrecht 
(1) U kunt uw contractuele verklaring binnen 7 dagen in tekstvorm (bijv. brief of e-mail) herroepen zonder opgaaf van redenen. De termijn begint na ontvangst van deze onderrichting in tekstvorm. De herroeping moet worden gericht aan: 

Entertain You events
Afdeling Klantservice
Wolfsenwaard 14 
6932 BL Westervoort 
Nederland 

of per e-mail aan: service@entertainyou.nl 
(2) Wordt het contract compleet herroepen, draagt Entertain You events ook de kosten van de eventuele aanschaf van extra goederen / diensten bij de klant in rekening. 
(3) In geval van herroeping na 7 dagen vanaf de bevestiging treed §3, artikel 5 altijd in werking.

§ 11 Bescherming van gegevens 
Entertain You events gebruikt persoonsgegevens van de klant alleen met het oog op het doel waarvoor ze zijn gegeven en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De ten behoeve van de bestelling van producten aangegeven persoonlijke gegevens (zoals bijv. naam, e-mailadres, postadres, betalingsgegevens) worden door Entertain You events gebruikt ter nakoming en afwikkeling van de overeenkomst. Deze gegevens worden door Entertain You events vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden die niet betrokken zijn bij de bestelling, levering en betaling. De klant heeft het recht op zijn verzoek gratis inlichtingen te verkrijgen aangaande de persoonsgegevens die Entertain You events van hem heeft opgeslagen. Bovendien heeft hij het recht op correctie van onjuiste gegevens, blokkering en verwijdering van zijn persoonsgegevens, tenzij dat in strijd zou zijn met een wettelijke verplichting om gegevens te bewaren.

§ 12 Bonusregeling en spaarregeling (Evenemuntjes) 
(1) Ingevulde gegevens voor de bonusregeling dienen zo compleet mogelijk ingevuld te worden. Velden met een * aangegeven zijn verplichte velden, andere velden kunnen op een gewenst tijdstip ingevuld worden. Gegevens en wijzigingen zullen na het versturen pas verwerkt worden. Verwerking hiervan kan tot 48 uur na het verzenden in beslag nemen. Reserveringen met een unieke code die voor of in deze verwerkingstijd binnen komen zullen behandeld worden met de gegevens die op moment van ontvangst bij ons geregistreerd staan. Indien er geen bankgegevens bekend zijn voor of tijdens deze verwerkingstijd is de bonusregeling ook niet van kracht. Houd hiermee ook rekening met het wijzigen van uw gegevens en/of bankrekening. 
(2) Voor terugkerende gasten hebben wij een spaarsysteem opgezet. Bij iedere reservering die u maakt ontvangt u evenemuntjes. Het aantal evenemuntjes is afhankelijk van de hoogte van de evenementskosten. U ontvangt voor iedere € 15 aan evenementskosten een evenemuntje. Deze evenemuntjes kunt u inwisselen voor een korting op uw volgende reservering. U ontvangt dan 1% korting per muntje op de evenementskosten. Evenemuntjes welke u ontvangt voor een evenement kunt u niet voor hetzelfde evenement inzetten. U ontvangt deze pas na uitvoering van uw evenement. Evenemuntjes dienen vooraf ingewisseld te worden en kunnen niet worden gewisseld voor contanten. Indien u een overzicht wenst van uw reserveringen en de hoogte van uw evenemuntjes kunt u inloggen op onze website. Doormiddel van uw emailadres en klantnummer kunt u uw gegevens opvragen.
(3) In geval van huur van mascottes geldt de huurprijs als evenementskosten.

§ 13 i-tertainment en infiltratietheater 
Al onze rollen, acteurs / actrices, typetjes en alle andere personages welke aangeboden worden door Entertain You events voeren hun act uit op basis van interactieve entertainment, ookwel i-tertainment genaamd. Dit betekend dat zij niet spelen volgens een vast script, maar live handelen naar hetgeen op dat moment gebeurd. Zij spelen een personage en zullen gedurende de avond deze rol uitvoeren. 
(1) Onze personages mogen stoppen met het uitvoeren van hun activiteiten en act indien zij gehinderd worden door onverwachte gebeurtenissen als bijvoorbeeld: ziekte, brand, evacuatie, discriminatie, agressief gedrag, sexuele intimidatie en enige andere vorm van intimidatie. Onze medewerkers zullen de gasten met respect behandelen, evengoed als dit andersom verwacht wordt naar onze medewerkers toe. Indien noodzakelijk zijn onze medewerkers gerechtigd hun rol te beëindigen en hulpdiensten in te schakelen, te weten brandweer bij uitbraak van brand, ambulance bij ongevallen en politie bij alle vormen van intimidatie. Hieraan kunnen geen vergoedingen worden ontleend. Het onverwachts vroegtijdig stoppen van een act door genoemde oorzaken vallen niet onder het garantierecht en Entertain You events kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. 
(2) Alle medewerkers welke ingezet zijn bij i-tertainment kunnen niet worden ingezet als hoofdact. Zij zullen geen script doornemen welke daarna uitgevoerd zal worden voor een publiek. Zoals reeds beschreven spelen zij een rol, gebaseerd op hetgeen op dat moment gezegd wordt. I-tertainment is een infiltratie act, waarbij langzaam gedurende de avond duidelijk wordt dat het hier om acteurs gaat. I-tertainment is daarom te boeken ter aanvulling van uw evenement.

§ 14 Mascottes 
Onder huurperiode wordt verstaan: het moment van in ontvangstneming van het kostuum tot aan het ontvangen van een door Entertain You events uitgegeven einde huur verklaring.
(1) Huurder is volledig aansprakelijk voor de technische staat en het transport van de mascotte. Deze aansprakelijk geldt voor de gehele huurperiode. Huurder zal de kostuums in alle volledigheid en juiste, complete en werkende staat ontvangen. Met het ondertekenen van de huurovereenkomst accepteert de huurder deze volledige aansprakelijkheid.
(2) De huurprijs is de prijs voor de huur van één kostuum voor één dag. Dit is exclusief bijkomende kosten zoals BTW, vervoer, borg en alle andere door Entertain You events gehanteerde kosten. Hier worden geen uitzonderingen op gegeven, tenzij deze door Entertain You events opgegeven en/of geaccepteerd zijn. Onder een dag wordt verstaan; een kalenderdag. 
(3) Weekend-, feest- en vakantiedagen gelden ook als huurperiode. Alle dagen die tijdens de huurperiode binnen deze periodes vallen worden berekend bij de huurprijs.
(4) Indien het gehuurde te laat wordt geretourneerd zal voor de eerste dag de borg in rekening gebracht worden. Iedere extra dag, inclusief de dag van retournering, zal extra berekend worden á €60,- per dag per kostuum.
(5) Voor alle kostuums en mascottes geldt een toeslag van €75,- per mascotte/kostuum. Dit is een toeslag in de vorm van borg. Met het ondertekenen van de huurovereenkomst accepteert de huurder deze borg en gaat de huurder er mee akkoord dat deze borg ingehouden wordt indien het gehuurde niet in originele staat wordt geretourneerd aan Entertain You events. Onder originele staat wordt verstaan: compleet, intact, onbeschadigd en onvervuild. Entertain You events behoudt te alle tijde het recht om deze borg in te vorderen bij kleine en grove nalatigheid, incomplete of intacte retournering, bevuiling en alle andere zaken waardoor het gehuurde niet in dezelfde staat geretourneerd wordt als dat het uitgegeven is aan de huurder.
(6) Het is niet toegestaan het kostuum / de mascotte te gebruiken in een ruimte waar gerookt wordt.
(7) Reinigen van het kostuum / de mascotte is niet toegestaan. Geen van de onderdelen die bij het gehuurde artikel horen mag gereinigd worden. Entertain You events is verantwoordelijk voor reiniging, tenzij anders vermeldt wordt. Afspoelen / in contact brengen met water, of een iedere andere vloeistof/wasmiddel, van een van de gehuurde artikelen of de daarbij horende onderdelen is niet toegestaan.
(8) De mascottes / kostuums mogen niet ingezet worden voor promotionele of commerciële doeleinde, tenzij hier expliciet toestemming voor is gegeven door Entertain You events. Ook het gebruik in combinatie met uitingen op social media is ten strengste verboden. Misbruik of gebruik zonder expliciet toestemming verkregen door Entertain You events zal worden bestraft met een boete ter hoogte van €295,-.

§ 15 Voorzieningen artiest(en) / acteur(s) 
Onder artiest(en) / acteur(s) wordt verstaan: alle personen die namens Entertain You events een vorm van entertainment, theater of muziek leveren op uw evenement. Daarbij behoren alle personen, medewerkers, muzikanten, acteurs, vrijwilligers, flextimers, stagiaires en andere mensen die door Entertain You events volgens overeenkomst met de opdrachtgever aangewezen zijn de opdracht uit te voeren.
(1) Te allen tijde dient er voor alle aanwezige artiesten / acteurs een kleedkamer beschikbaar te zijn. Onder kleedkamer wordt verstaan: een ruimte waar de acteur(s)/artiest(en) zich om kan/kunnen kleden, afgesloten van het publiek. Dit dient een afsluitbare verwarmde kleedruimte te zijn, gelegen op de begane grond met tafel en stoelen, spiegel en met wasgelegenheid met warm stromend water. Tevens dient er een toilet in de buurt te zijn.
(2) Voor de artiest(en)/acteur(s) dient een mogelijkheid tot parkeren van hun voertuig aanwezig te zijn. Een gereserveerde gratis parkeerplaats voor minimaal 1 bestelbus per act / artiest. Deze dient zo dicht mogelijk bij de locatie te liggen. Eventuele kosten voor het parkeren zijn voor de opdrachtgever.
(3) Het laden en lossen dient zo dicht mogelijk bij de locatie uitgevoerd te kunnen worden.
(4) De consumpties (koffie, thee, fris) en een passende maaltijd (diner of lunch) per artiest / acteur dient verzorgd te worden op kosten van de opdrachtgever.
(5) Het ontbreken of wijzigen van noodzakelijk informatie zoals draaiboeken, dagindelingen, speelruimte, locatie, etc, kan resulteren in aanpassing of annulering van de overeenkomst, waarin de beslissing van de artiest(en) / acteur(s) doorslaggevend is. Eventuele bijkomende kosten hieruit voortvloeiend zijn voor rekening van de opdrachtgever. In geval van wijziging en / of annulering van de overeenkomst als gevolg van in gebreke blijven van de opdrachtgever gelden er geen restituties of vergoedingen aan de opdrachtgever.

§ 16 Regenverzekering 
(1) Klant en Entertain You events mogen, indien een regenverzekering voor het evenement is overeengekomen, zich beide beroepen op deze verzekering.
(2) Indien geen regenverzekering is afgesloten behoudt Entertain You events altijd het recht om enkele of alle evenementen te wijzigen, al dan niet te annuleren, wanneer Entertain You events beslist dat de weersomstandigheden onvoldoende zijn om het evenement te laten plaats vinden. 
(3) Indien een evenement vanwege weersomstandigheden geannuleerd / vroegtijdig beëindigt wordt en de klant is een regenverzekering overeengekomen met Entertain You events behorend bij dit evenement, heeft de klant het recht eenmalig het evenement te verplaatsen naar een door hem gekozen andere datum, conform §16.4.
(4) Het verplaatsen van een evenement naar een andere datum is op beschikbaarheid. Deze datum dient te allen tijde in overleg met Entertain You events te geschieden. Een wijziging is pas definitief nadat er een schriftelijk akkoord tussen klant en Entertain You events is overeengekomen over de nieuwgekozen datum.
(5) Indien een evenement vanwege weersomstandigheden geannuleerd / vroegtijd beëindigt wordt en de klant is geen regenverzekering overeengekomen met Entertain You events behorende bij dit evenement, vervalt daarmee voor de klant het recht op compensatie of iedere andere vorm van vergoedingen. Indien een klant het evenement wenst te laten uitvoeren op een andere datum geldt dit als een nieuwe boeking. 
Share by: